Jak zorganizować półkolonie

  Jak zorganizować półkolonie

  Jak zorganizować półkolonie – półkolonie są świetnym rozwiązaniem dla tego grona dzieci i młodzieży, którzy chcą spędzić swój wolny czas w sposób produktywny i bez potrzeby wyjeżdżania z poza swojego miejsca zamieszkania. Jest to również spore ułatwienie dla rodziców, którzy nie mają z kim zostawić swoich pociech ze względu na pracę.

  Co należy zaliczyć do najważniejszych zasad odnoszących się do organizowania półkolonii?

  Jeżeli chodzi o najważniejsze zasady odnoszące się organizowania półkolonii to można do nich zaliczyć przede wszystkim takie aspekty jak:

  • półkolonie mogą być organizowane zarówno przez placówki wychowawcze, szkoły, jak również osoby prawne i osoby fizyczne – nie ma więcej w tym zakresie jakichkolwiek ograniczeń
  • w półkoloniach mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i młodzież
  • organizacja półkolonii powinna zostać zgłoszona do bazy wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • zarejestrowanie półkolonii w bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno odbyć się nie później niż 14 dni przez terminem rozpoczęcia półkolonii
  • wychowawcy powinni posiadać ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku, z wyjątkiem, gdy pełnią oni zawód nauczyciela, bądź opiekuna w placówce typu dziennego
  • organizator półkolonii musi zgłosić taki zamiar ich zorganizowania do kuratorium oświaty

  Jakie są przepisy odnoszące się do organizatorów wypoczynku?

  Przepisów odnoszących się do kwestii organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży jest wiele. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż przepisy te w głównej mierze stanowią to, co organizator wypoczynku powinien zapewnić swoim podopiecznym, jeżeli chodzi o aspekty warunków higienicznych oraz bezpieczeństwa. Należy również zaznaczyć, iż wypoczynek taki nie będzie mógł zostać zorganizowany, gdy budynek i teren, na którym będą przebywały dzieci podczas półkolonii, nie będą spełniały norm ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, jak również aspektów odnoszących się do warunków higieniczno-sanitarnych. Spełnienie tych wszystkich wymagań powinno zostać określone na piśmie przez powiatowego Komendanta Straży Pożarnej. I dokument taki należy umieścić, jako załącznik do zgłoszenia, które musi zostać wysłane przed rozpoczęciem półkolonii do kuratorium oświaty. W sytuacji, gdy wszystkie wymagania zostaną w pełni spełnione, wtedy organizacja półkolonii będzie mogła dojść do skutku. Również, jeżeli chodzi o kwestię wyżywienia dzieci i młodzieży przebywających na półkolonii, przepisy mówią jednoznacznie, iż wyżywienie musi być zgodne z zasadami higieny żywienia. Z kolei zasady te dokładnie określa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku.

  Kto powinien stanowić kadrę półkolonii?

  Jeżeli chodzi o kadrę półkolonii to powinni ją stanowić: kierownik wypoczynku, wychowawcy wypoczynku, trenerzy oraz instruktorzy (oczywiście w zależności od realizowanych zajęć na półkoloniach).

  Jakie warunki powinni spełniać trenerzy oraz instruktorzy będący na półkoloniach?

  Trenerzy oraz  instruktorzy świadczący swoje usługi na półkoloniach powinni w szczególności: mieć ukończony 18. rok życia, posiadać przynajmniej wykształcenie średnie, posiadać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności dotyczące realizowanych zajęć, jak również powinni nie być osobami karalnymi.

  Co należy zaliczyć do głównych obowiązków wychowawcy wypoczynku?

  Do jednych z kluczowych obowiązków wychowawcy wypoczynku na półkoloniach zalicza się przede wszystkim: rzetelną realizację programu półkolonii, prowadzenie dziennika zajęć, opracowywanie planu pracy dzieci przebywających na zajęciach, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także prowadzenie innych zajęć, które zostały zlecone przez kierownika półkolonii.

  Organizacja półkolonii – podsumowanie

  Jak zorganizować półkolonie
  Jak zorganizować półkolonie

  Do przepisów regulujących organizowanie półkolonii zalicza się w szczególności: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 roku, ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku, a także ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Każdy podmiot, który jest zainteresowany organizacją półkolonii musi tai fakt zgłosić do kuratorium oświaty, aczkolwiek termin zgłoszenia nie może być krótszy niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem półkolonii. Do zgłoszenia takiego należy zamieścić stosowne załączniki. Załączniki te przede wszystkim powinny odnosić się do opinii powiatowego Komendanta Straży Pożarnej potwierdzającej spełnienie wszystkich wymagań przeciwpożarowych – zarówno budynku, w którym będą organizowane półkolonie, jak i terenu. Jedną z istotnych kwestii odnoszących się do terenu jest to, że powinien on być równy oraz odpowiednio ogrodzony, a wszystkie sprzęty do zabaw powinny być w prawidłowy sposób umocowane, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Półkolonie jest świetna alternatywa dla kolonii, na których dzieci mają okazję nie tylko wypocząć, ale również w sposób produktywny spędzić swój wolny czas i poznać nowych przyjaciół.