Co warto byłoby wiedzieć na temat prawa karnego?

  Co warto byłoby wiedzieć na temat prawa karnego?

  Co warto byłoby wiedzieć na temat prawa karnego? Nie ulega wątpliwości, że większość ludzi nie chciałaby wejść w konflikt z prawem. Jeżeli chcemy zwiększyć swoje szanse na uniknięcie konfliktu z prawem, koniecznie zainteresujmy się najważniejszymi przepisami prawa, z którymi mamy styczność.

  Dla przykładu, jeżeli zajmujemy się zawodowo sprawami związanymi z prawem pracy, powinniśmy wykazywać wysoką znajomość tej dziedziny prawa. Każdy powinien również wiedzieć jakie kary grożą za dokonanie przestępstw czy występków, a informacji tych może nam dostarczyć lektura Kodeksu karnego.

  Poznaj podstawowe źródła prawa karnego.

  Większość z nas zdaje sobie sprawę z faktu, iż podstawowym źródłem prawa karnego jest Kodeks karny. Ten powszechnie obowiązujący akt prawny został uchwalony dnia 6 czerwca 1997 roku , a wszedł życie dopiero rok później, 1 września 1998 roku. Warto wiedzieć, że wraz z tym Kodeksem weszły w życie także inne akty prawne. Mowa tu o Kodeksie postępowania karnego, a także o Kodeksie karnym wykonawczym. Przepisy Kodeksu karnego były wielokrotnie zmieniane i nowelizowane. Niektóre z nich przestały obowiązywać, wprowadzono również nowe. Źródłem prawa karnego jest również Kodeks karny skarbowy, który uchwalono 10 września 1999 roku. Wejście w życie tej Ustawy przypadło na dzień 17 października 1999 roku, a więc stosunkowo szybko. W Kodeksie karnym skarbowym zostały szczegółowo uregulowane kwestie związane z przestępstwami skarbowymi. Nie każdy z nas musi być dobrze zaznajomiony ze wszystkimi przepisami prawnymi, które znajdują się w wyżej wymienionych Kodeksach. Z całą jednak pewnością warto zaglądać do nich, jeżeli mamy do wyjaśnienia jakiekolwiek kwestie związane z prawem karnym. W sprawach skomplikowanych warto jednak poradzić się doświadczonego oraz odpowiednio wykwalifikowanego prawnika

  Jak klasyfikowane są poszczególne normy prawa karnego?

  Warto mieć świadomość tego, że poszczególne normy prawa karnego zostały odpowiednio sklasyfikowane. Podziału dokonano ze względu na różne kryteria. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kryterium przedmiotu, prawo karne możemy podzielić na prawo karne procesowe, a także prawo karne materialne. Zgodnie z tym kryterium, prawo karne dzieli się również na wykonawcze. Normy prawne są również klasyfikowane ze względu na kryterium zakresu ich stosowania. I tak, prawo karne powszechne dotyczy każdego obywatela, bez wyjątku. Jeżeli chodzi jednak o prawo karne indywidualne, zawiera ono normy, do których przestrzegania są zobligowane określone grupy osób. Przykładem prawa karnego indywidualnego jest prawo karne wojskowe. Jeżeli chodzi zaś o podział ze względu na powagę czynów zabronionych prawem, wyróżnić można prawo karne sensu stricto oraz prawo wykroczeń. Jeżeli chcemy dowiedzieć się czym charakteryzują się poszczególne podziały norm prawnych, dobrze byłoby wyposażyć się w podręcznik, w którym znajdziemy podstawowe informacje związane z prawem karnym. Warto sięgać po podręczniki akademickie, kierowane do studentów prawa. Są one pisane bardzo przystępnym językiem, dlatego każdy, nawet osoba nie zajmująca się prawem na co dzień może czerpać korzyść z ich lektury. Znajomość przepisów prawnych na pewno nie zaszkodzi, a często może nam pomóc, zwłaszcza gdy mamy jakieś wątpliwości. Warto również mieć na uwadze to, że nieznajomość prawa karnego w żadnym wypadku nie zwalnia nas z jego przestrzegania. 

  Zobacz również:

  Co jeszcze warto wiedzieć o prawie karnym?

  Co warto byłoby wiedzieć na temat prawa karnego?
  Co warto byłoby wiedzieć na temat prawa karnego?

  Doskonale, gdyby znane nam były podstawowe funkcje prawa karnego. Mowa tu przede wszystkim o funkcji sprawiedliwościowej, kompensacyjnej, ochronnej oraz gwarancyjnej. Jeżeli chodzi o pierwszą z funkcji, ma ona za zadanie przede wszystkim pomóc w rozładowaniu napięcia społecznego, które powstało na skutek popełnienia przez kogoś niegodziwego czynu, zabronionego prawem. Funkcja kompensacyjna służy zaś naprawieniu szkód, które zostały wyrządzone na skutek czynu zabronionego. Jeśli chodzi zaś o funkcję ochronną prawa karnego, ma ona służyć zagwarantowaniu poszanowania wartości podstawowych dóbr, takich jak zdrowie, życie czy mienie. Bardzo ważna jest także funkcja gwarancyjna. Zabezpiecza ona każdego obywatela przed zbyt mocną ingerencją organów w życie jednostki. Warto byłoby wiedzieć również o tym, że osoby nieletnie są karane w nieco inny sposób niż osoby dorosłe. Przede wszystkim warto znać legalną definicję osoby nieletniej. W myśl przepisów prawa karnego, za osobę nieletnią można uznać każdego, kto w momencie popełnienia czynu zabronionego nie miał ukończonego siedemnastego roku życia. Jeżeli więc ktoś popełnił czyn zabroniony po ukończeniu siedemnastego roku życia, ale nie miał jeszcze osiemnastych urodzin, będzie on odpowiadał jak osoba dorosła. Oczywiście istnieją szczególne przypadki, gdy osoba nieletnia również odpowiada za swoje czyny dokładnie na takich samych zasadach jak osoba dorosła. Sąd może zdecydować o tym szczególnie wtedy, gdy złamane zostały poważne przepisy prawa karnego. Nieletni, który dopuścił się takich przestępstw jak na przykład zamach na życie Prezydenta RP, umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy wzięcie zakładników, może odpowiadać na takich samych zasadach jak dorosły.